۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸

چگونه جذاب باشیم

0 دیدگاه

چگونه جذاب باشیم

چگونه جذاب باشیم؟ این سوالی اسـت کـه همه ی مـا از خودمان می پرسیم، جذابیت ظاهری و جذابیت شخصیتی مواردی هستند کـه همه ی مـا خواهان آن هستیم و البته در رفت و آمد و زندگی مـا هم تاثیر بسزایی دارند. وقتی در اطرافمان دوستان جذابی داشته باشیم یا با انسان هاي جذابی برخورد کنیم بـه این نتیجه میرسیم کـه: جذابیت فقط درصورت نیست بلکه بیشتر در رفتار و صحبت کردن بروز می کند.

شوخ‌ طبع باشید

پزوهش‌هاي زیادی نشان‌‌داده‌اند زنان بـه مردانی کـه آن ها را می‌خندانند بیشتر جذب می شوند. دریک پژوهش، روان‌شناسی از ۳ مرد خواست برای دوستان‌شان یک لطیفه تعریف‌کنند، در حالیکه یک زن هم در نزدیکی‌شان پشت میزی نشسته‌بود. پس از اینکه آن دو مرد از آنجا رفتند، یکی از مسئولان آزمایش بـه زن نزدیک‌شد و از او خواست بـه جذابیت و هوش آن مردها نمره‌بدهد و بگوید چـه‌قدر بـه بیرون‌رفتن با او تمایل‌دارد.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

نتایج این بررسی نشان‌‌دادند مردهایی کـه لطیفه تعریف‌میکردند ۳ برابر بیشتر از مردهایی کـه لطیفه تعریف نمی کردند از بخت گرفتن عدد‌ي خانم‌ها برخوردار بودند. این مردها بـه دید زنان، جذابتر و باهوش‌تر هم دیده می شدند. آدم‌هاي شوخ‌طبع طبق معمول اجتماعی‌تر و باهوش‌تر قملداد میشوند، و زنان هم بـه‌دنبال همین خصوصیت‌ها در همدم خود هستند.

دور و برتان را با دوستان‌ تان شلوغ‌ کنید

پژوهشی در ۲۰۱۴ در دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو نشان‌داد آدم‌ها در جمع سایرین خوش‌چهره‌تر بـه‌نظر می‌رسیدند. در یکی از آزمایش‌هاي این پژوهش، ۲۵ مرد و زن جوان بـه ۳۰۰ تصویر از چهره‌ي زنان نگاه‌کردند، یک بار در عکس‌ّهاي تکی و یک بار در عکس‌هاي دسته‌جمعی‌شان.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

دریک آزمایش دیگر، ۱۸ جوان بـه عکسهای چهره‌ي مردان نگاه‌کردند. نتایج این بررسی نشان‌دادند مردان و زنان در عکس‌هاي دسته‌جکعی‌شان جذابتر قلمداد میشدند. احتمالا این مورد بـه این دلیل باشد کـه مغز مـا، چهره‌ي آدم‌هاي گروه را در ذهن یک‌سطح می کند ودر نتیجه چهره‌ي همه ی‌ي آدم‌هاي جمع را معمولی‌تر، و “جذاب‌تر”، جلوه می دهند.

سر صحبت را با گپ‌ و گفت کوچک باز نکنید

در پژوهشی کـه در ۱۹۹۷ در دانشگاه دولتی نیویورک انجام‌شد، آرتور آرون روا‌ن‌شناس و همکارانش دو گروه از جوانان را جدا کردند و بـه هر گروه ۴۵ دقیقه فرصت‌دادند بـه مجموعه‌اي از سوالات کـه گروه دیگر می‌پرسید جواب‌دهند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

یکی از این مجموعه سوالات برای یک گپ‌وگفت کوچک بودو دیگری سوالات عمیق‌تری داشت. آن‌هایي کـه سوالات عمیق‌تر پرسیدند، بیشتر با یک دیگر ارتباط برقرار کردند. حتی یکی از این زوج‌ها عاشق یک دیگر شدند. البته درست اسـت کـه این نتیجه جالب‌توجه اسـت، اما چندان بااهمیت بـه‌حساب نمی آید.

رهبر باشید

قدرت ممکن اسـت آدم‌ها رابه خود جذب‌کند. پژوهشی در ۲۰۴ نشان‌‌داد اعضای هر گروه نسبت‌بـه آدم‌هایي کـه در گروه نبودند، جذابیت رهبر خودرا بیشتر محاسبه میکردند. برای این پژوهش، پژوهشگران از ۴۹ کارمند دستگاه قضایی ویسکونسین خواستند بـه جذابیت سیاستمداران نمره‌بدهند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

ناگفته پیدا اسـت شرکت‌کنندگان دراین پژوهش رهبران خودرا جذاب‌تر از سایرین می‌‌دانستند، البته اگر سوگیری سیاسی یکسانی با‌ آن ها داشتند «جمهوری‌خواه یا دموکرات». برخلاف پژوهش‌هایي کـه جذابیت فیزیکی را خصیصه‌اي همیشگی میدانستند، یافته‌هاي مـا اهمیت عضویت در گروه رابه‌منزله‌ي دریچه‌اي برای نگریستن بـه ویژگی‌هاي جذاب و آشنای رهبران گروه‌ها را خاطرنشان‌کردند.

بیشتر لبخند بزنید

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

در دو پژوهش در سوئد، پژوهشگران رابطه‌ي جذابیت و لبخند زدن را بررسی‌کردند. این پژوهشگران دریافتند هرچه آدم‌ها بیشتر لبخند بزنند، جذابتر بـه‌نظر میرسند. در حقیقت انها دریافتند چهره‌ي شاد می تواند جذاب‌نبودن نسبی را جبران‌کند.

حیوان خانگی داشته‌ باشید

در آزمایشی کـه در ۲۰۱۴ انجام‌شد، ۱۰۰ زن اسرائیلی عکسهایی رابا توضیحات مربوطه‌شان نگاه‌کردند. بعضی از مردها “بی‌قید” توصیف‌شده‌بودند؛ آن ها بـه همدم‌هایشان خیانت میکردند و با انها جروبحث می کردند. بقیه‌ي مردها با همان عنوان کلاسیک “مقید” خطاب‌شده‌بودند؛ آن ها سخت کار می کردند و از بچه‌هایشان بـه‌خوبی مراقبت میکردند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

با این حال، زن‌ها بی‌قید‌هایي راکه حیوان خانگی داشتند نسبت بـه بی‌قیدهایی کـه حیوان خانگی نداشتند، برای رابطه‌داشتن مناسب‌تر میدیدند. لات‌هایي کـه حیوان خانگی داشتند حتی کمی محبوب‌تر از مقیدهایی بودند کـه سگ داشتند. پژوهشگران نتیجه‌گرفتند داشتن یک حیوان خانگی نشان‌‌‌میدهد شـما بـه مراقبت‌کردن از دیگران اهمیت می دهید و میتوانید بـه تعهدات در درازمدت پایبند باشید.

خوب باشید

پژوهشی در ۲۰۱۴ در چین نشان‌‌داد وقتی آدم‌ها درباره‌ي خوبی کسی می شوند، چهره‌ي وی را جذاب‌تر می‌پندارند. دراین پژوهش، ۱۲۰ مرد و زن بـه عکس‌هاي ۸۴۵ نفر در ۲۰ سالگی‌شان، کـه همه ی چهره‌هایي بی‌تفاوت داشتند، نگاه‌کردند. روی بعضی از این عکس‌ها نوشته‌شده‌بود “خوب و صادق” و روی بعضی دیگر نوشته‌شده‌بود “بدجنس و شیطان‌صفت”. روی خیلی از عکس‌ها هم هیچ چیزی نوشته‌نشده‌بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

یان ژانگ، فانچانگ کونگ، یانلی ژانگ و هو کو، پژوهشگران این طرح، مینویسند: “ممکن اسـت ویژگی‌هاي شخصیتی بـه جذابیت ظاهری مرتبط باشد؛ شاید ویژگی‌هاي شخصیتی بتوانند جذابیت ظاهری را افزایش‌دهند، و ویژگی‌هاي شخصیتی منفی بتوانند جذابیت ظاهری را کاهش‌دهند ”.

در جایی باکلاس زندگی‌ کنید

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

در پژوهشی کـه در دانشگاه کاردیف انجام‌شد، تصویر مردی با پس‌زمینه‌ي یک آپارتمان باکلاس و لوکس نسبت بـه تصویر مردی با پس‌زمینه‌ي آپارتمانی عادی، محبوبیت بیشتری نزد گروهی متشکل از ۳۵ خانم جوان کسب‌کرد.

آهنگ‌ های خوب بنوازید

در پژوهشی در ۲۰۱۴، پژوهشگران از ۱۵۰۰ زن «کـه میانگین سن‌شان ۲۸ سال بود» خواستند بـه قطعه‌هاي ساده و پیچیده‌ي موسیقی گوش‌کنند و بـه جذابیت سازندگان‌شان نمره‌بدهند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

نتایج این برررسی نشان‌‌دادند زنان موسیقی‌هاي پیچیده‌تر را ترجیح می‌دادند و میگفتند برای داشتن یک رابطه‌ي درازمدت بـه سراغ سازندگان موسیقی‌هاي پیچیده‌ترخواهند رفت.

با آدمی دلپسند رابطه داشته‌ باشید

پژوهشگران مدت‌ها اسـت از پدیده‌اي بـه‌نام mate-choice copying آگاه هستند؛ یعنی علاقه‌داشتن خانم‌ها بـه همدم سایر خانم‌ها. پژوهشی در ۲۰۱۲ نشان‌‌داد زنان تنها در صورتی معشوق زنان دیگر را دوست‌‌دارند کـه او آدم دلپسندی باشد. دراین پژوهش از ۴۰ زن خواسته‌شد بـه مجموعه عکس هایي نگاه‌کنند کـه در آن ها تصویر یک زن میان تصویر دو مرد قرار گرفته‌بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

تصویر زن دریک قاب قرار داده‌شده‌بود، بنابر این جوری بـه‌نظر میرسید انگار او داشت بـه یکی ازآن‌دو مرد نگاه میکرد. گاهی‌اوقات لبخند می‌زد و گاهی‌اوقات چهره‌اي بی‌تفاوت داشت. گاهی‌اوقات آن زن دلپسند بـه‌نظر میرسید و گاهی‌اوقات نه. وقتی از زنان پرسیده‌شد بـه‌نظرشان کدام مرد جذابتر اسـت، اغلب مردی راکه زنی دلپسند و خندان بـه او “نگاه میکرد” انتخاب می کردند.

خوش‌ فکر باشید

پژوهشگران استرالیایی بـه‌تازگی روی دانشجویانی کـه بنا بود دریک جلسه سریع همدم پیدا کنند، مطالعه‌اي انجام‌دادند و دریافتند مردان خوش‌فکر نزد زنان جذابیت بیشتری دارند. پیش از شروع مهمانی، ‌از ۹۱ دانشجو خواسته‌شد پرسشنامه‌اي را پر کنند؛ پرسشنامه‌اي کـه در آن سوال‌ّهایي نظیر “مـن احساساتم را بدون ‌نشان‌دادن واکنش‌هاي شدید نسبت‌بـه آن ها درک میکنم” مطرح‌شده‌بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

پس از هر مصاحبه با جنس مخالف، دانشجویان بـه‌طور خصوصی درباره‌ي میزان جذابیت طرف مقابل برایشان و میزان تمایل برای قرار گذاشتن با او گفتند. نتایج نشان‌‌دادند مردان بیشتر بـه زنانی کـه جذابیت فیزیکی داشتند علاقه نشان می‌دادند «پیش‌تر رای‌دهندگانی مستقل بـه جذابیت دانجشویان امتیاز داده‌بودند». اما زنان بیشتر بـه مردان خوش‌فکر علاقه‌داشتند.

به ورزش‌ های مخاطره‌ آمیز بپردازید «البته با احتیاط»

پژوهشی در ۲۱۰۴ کـه توسط محققان دانشگاه آلاسکا انجام‌شده‌بود نشان‌داد زنان بـه مردانی کـه بـه‌نوعی “خطرجو” بودند بیشتر جذب می شوند. ۲۳۳ دانشجو بـه پرسشنامه‌هایي درباره‌ي میزان جذابیت همدمی کـه بـه فعالیت‌ّهاي مخاطره‌آمیز بپردازد، پاسخ‌دادند. این فعالیت‌ّها شامل فعالیت‌هاي پرمخاطره‌ي کلاسیک نظیر دوچرخه‌سواری در کوهستان، غواصی در اعماق آب و اسکیت‌سواری در محیط‌هاي پرمخاطره بود.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

درکنار اینها، فعالیت‌هاي پرمخاطره‌ي “مدرن” نظیر تقلب در نگارش مقاله‌ي علمی، بی‌احتیاطی در کار کردن با مواد شیمیایی در آزمایشگاه و بـه‌روز نکردن آنتی‌ویروس رایانه نیز آورده‌شده‌بودند. نتایج این تحقیق نشان‌‌دادند مردانی کـه در فعالیت‌هاي پرمخاطره‌ي کلاسیک شرکت میکردند «یعنی همان فعالیت‌ّهایي کـه اجدادمان هم بـه انها می‌پرداختند» در چشم زنان جذابتر بودند.

قرمز بپوشید

پژهشگران دانشگاه روچستر دریافتند زنانی کـه قرمز می پوشند در چشم مردان جذابتر هستند. این پژوهش شامل مجموعه‌اي از آزمایش‌ّها بود کـه در انها گروهی متشکل از ۳۰ دانشجوی پسر بـه عکسهای سیاه و سفید چهره‌ي زنان با پس‌زمینه‌هاي قرمز، سفید، خاکستری، سبز یا آبی نگاه میکردند.

چگونه جذاب باشیم | راهکارهایی برای جذابیت ظاهری و شخصیتی

نتایج این بررسی نشان‌دادند زنانی کـه تصاویرشان پس‌زمینه‌ي قرمز داشت بـه چشم مردان جذابتر بودند و آن ها تمایل بیشتری بـه قرار گذاشتن با این زنان داشتند. جالب این جا اسـت وقتی از مردان درباره‌ي علت جذابیت این زنان پرسیدند، تعداد بسیار کمی بـه رنگ پس‌زمینه اشاره‌کرد، یعنی ترجیح رنگ قرمز ناخودآگاه اسـت.